Energetická certifikácia budov

 

Ponúkame Vám vypracovanie komplexného Energetického certifikátu budovy a tiež Energetického štítku budovy.  Energetický certifikát je ukazovateľom energetickej hospodárnosti budovy, je zaradením  budovy do energetickej triedy  podla spotreby energie na 1 m2 budovy. Metodika výpočtu je predpísaná vo vykonávacej vyhláške k platnemú zákonu a vychádza z presne špecifikovaných technických noriem (napr. STN 73 0540-2, ,  STN 73 0540-3 ,  STN EN ISO 13790/NA , STN EN 15603, STN EN 15316 a iných).

Každému energetickému certifikátu budovy je pridelené  jedinečné identifikačné číslo vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

od 1.1.2013 vstupil do platnosti nový zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 a vyhláška č. 364/2012 ,ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Povinnosť vlastníka budovy predložiť energetický certifikát budovy    (§ 8 zákona č. 300/2012 Z.z., ktorým sa meni a dopĺňa zákon č. 555/2005  )  :

a) ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,
b) do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
c) ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti ( ak zmluva uzavretá po 1.1.2008 ).

Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť budovy, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

 

Pre spracovanie energetického certifikátu budovy k programu OBNOVY nás neváhate kontaktovať.

Detailné a aktuálne  informácie o výzve na  https://obnovdom.sk/

 

 

Budovy podliehajúce energetickej certifikácii :

a) na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008,
b) na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008,
c) na budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
d) na budovy, v ktorých viac ako 250 m2  celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
e) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

(za významnú obnovu budovy sa podľa novely zákon 300/2012 Z.z.zákona 300/2012 Z.z. považuje zásah do jej obalovej konštrukcie vo väčšom rozsahu ako 25% plochy, vymenované sú tieto hlavné stavebné zásahy: zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena pôvodných obvodových výplní, ako aj iné stavebné úpravy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy ako sú: prístavba, nadstavba alebo prestavba).

Od 9. júla 2015 je energetická certifikácia povinná aj pre tie budovy v ktorých viac ako 250 m2  celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje.

Od 31. decembra 2015  je energetická certifikácia povinná pre tie budovy, v ktorých sa prenajímajú byty a samostatné časti budovy.

 

Povinnosť certifikácie sa nevzťahuje na :

 a) budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,

b) kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,

c) budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,

d) priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,

e) bytové budovy, ktoré sú určené na používanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,

f) samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Výpočet energetického certifikatu zohľadnuje miesta spotreby energie určenej podla kategorizácie budovy . Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z.z sa budovy na účely výpočtu členia na nasledovné kategórie:

 • rodinné domy 
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy určené na šport
 • budovy pre velkoobchodné a maloobchodne služby
 • ostatné nevýrovné budovy spotrebujúce energiu


 

Štátny dozor vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ŠEI).

Pokuty môžu byť udelené vlastníkom, ako aj osobám vykonávajúcim certifikáciu. Inšpekcia uloží pokuty podľa § 11:

 •  vlastníkom budovy :

a) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je vlastníkom budovy, v ktorej viac ako 250 m2  celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje,alebo budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje ak do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku nevystaví energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste,

b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je vlastníkom budovy, ak

1. neobstará energetický certifikát v príslušných lehotách, hoci je na to podľa zákona povinná,

2. neuschová energetický certifikát na čas jeho platnosti,

3. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,

4. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,

5. neodovzdá projektové energetické hodnotenie novému nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,

6. neuvedie ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

 

 • fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá vykonala energetickú certifikáciu hoci nie je oprávnenou osobou, alebo nemá odbornú spôsobilosť na príslušnú časť energetickej certifikácie.

 

Postup spracovania energetického certifikátu :

 • Obhliadka budovy , k obhliadke je potrebné predložiť aj projektovú dokumentáciu  vzťahujúcu sa k posudzovaným miestam spotreby ( projekt Architektúry, ústredného vykurovania….)
 • Vytvorenie fotodokumentácie budovy a  technických inštalácií prislúchajúcich k jednotlivým miestam spotreby
 • Výpočet samotného energetického certifikátu, priradenie jedinečného evidenčného čísla certifikátu serverom ministerstva výstavby.

Doba spracovania 2-3 týždne , v prípade nutnosti je možné spracovanie urýchliť.

Cena energetického certifikátu

( záleží od  veľkosti a členenia objektu, dostupnosti podkladov, termínu spracovania )   

 • štandardné rodinne domy 150 -250€
 • bytové domy 300-600€
 • ostatné  budovy  -  individuálne nacenenie

Objednajte si teplotechnický prepočet pre návrh  optimálneho zateplenia  s vyčíslením úspor a dostanete energetický certifikát so zľavou 40%.


vzor energetického certifikátu

/album/vzor-energetickeho-certifikatu/energeticky-certifikat-rodinny-dom-strana-1-jpg/

—————

/album/vzor-energetickeho-certifikatu/energeticky-certifikat-rodinny-dom-strana-2-jpg/

—————

/album/vzor-energetickeho-certifikatu/energeticky-certifikat-rodinny-dom-strana-3-jpg/

—————

/album/vzor-energetickeho-certifikatu/energeticky-certifikat-rodinny-dom-strana-4-jpg/

—————

/album/vzor-energetickeho-certifikatu/energeticky-certifikat-rodinny-dom-strana-5-jpg/

—————

/album/vzor-energetickeho-certifikatu/energeticky-certifikat-rodinny-dom-strana-6-jpg/

——————————


Kontakt

Proximae

Fraňa Kráľa 27
Vrbové
92203

Nobelovo námestie 1
Bratislava
851 01


0905 169 992


vybrané referencie

/album/energeticka-certifikacia-budov/hala-preskam-jpg/

—————

/album/energeticka-certifikacia-budov/bytovy-dom-opoj-jpg/

—————

/album/energeticka-certifikacia-budov/coboriho-nitra-jpg/

—————

/album/energeticka-certifikacia-budov/bd-senica-jpg/

—————

/album/energeticka-certifikacia-budov/zs-2-vrbove-ec-jpg/

—————

/album/energeticka-certifikacia-budov/rd-trencin-jpg/

—————

/album/energeticka-certifikacia-budov/bd-studenohorska-jpg1/

——————————