Projekčná činnosť

 • návrh a vytvorenie projektu pozemných stavieb a inžinierskych sietí
 • komplexné projekty obnovy budov pre získanie úveru a dotácií so Štátneho fondu rozvoja bývania. Projekt zateplenia budov podla platnej legislativy a zásad ETICS.
 • projekty vykurovania , elektorinštalácie , zdravotechniky
 • statika a statické posúdenie únostnosti konštrukcií
 • výpočet tepeľných strát budovy pre návrh zdroja tepla, optimálneho návrhu obalových konštrukcíí budovy.
 • vypočet a zostavenie projektového energetického hodnotenia budovy k stavebnému povoleniu
 • vyhotovenie zmien jestvujúcej projektovej dokumentácie , prestavby a prístavby jestvujúcich stavieb
 • katalogové rodinne domy , osadenie katalógových rodinných domov , individuálne zmeny , projekt prípojok
 • projekty obchodnych a kancelárskych priestorov
 • plán organizácie výstavby
 • teplotechnické posúdenia konštrukcií a 2D posúdenie stavebných fragmentov                                          


Kontakt

Proximae

Fraňa Kráľa 27
Vrbové
92203

Nobelovo námestie 1
Bratislava
851 01


0905 169 992