Stavebný a technický dozor investora

V rámci stavebného dozoru pre Vás zabezpečíme:

  • zastupovanie investora, vrátane uplatňovania jeho práv na Stavbe.
  • spolupráca so spracovateľom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného projektu,(autorským dohľadom) pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác a dodávok s projektovou dokumentáciou.
  • kontrola kvality vykonávaných prác a dodávok, v zmysle projektovej dokumentácie a požadovaných štandardov, právnych predpisov a technických noriem.
  • kontrola postupu prác podľa časového plánu Stavby a zmlúv, upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie  sankcií.
  • kontrola spôsobu a postupov realizovania Stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
  • aktívne vplývanie na bezodkladné odstránenie vzniknutých závad.
  • kontrola vedenia stavebného denníka  počas celej výstavby.
  • kontrola prestavanosti , odsúhlasovanie súpisov prác a dodržiavania rozpočtu.

Kontakt

Proximae

Fraňa Kráľa 27
Vrbové
92203

Nobelovo námestie 1
Bratislava
851 01


0905 169 992